ورود افراد ممنوعه به قطر – 24 ساعته
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام اداره گمرک دولت قطر، مسافران می توانند پس از دریافت چمدان های خود با عبور از گمرک فرودگاه را ترک کنند. در فرودگاه دومسیر یک گمرک برای انتخاب وجود دارد. اگر فرد چیزی برای اظهار به گمرک نداشته باشد، کانال سبز را انتخاب می کند و در غیر این صورت باید از کانال قرمز عبور کند. توصیه می شود، اگر “چیزی برای اعلام” دارید، کانال قرمز را انتخاب کنید. طبق قانون قطر چه چیزهایی از ورود به این کشور ممنوع است: مشروبات الکلی (به هر شکل)، ارز، جواهرات و سنگ های قیمتی (بیش از حد مجاز) – طبق اعلام اداره گمرک قطر، ورود و خروج بیش از 50000 ریال قطر (معادل حدود 16 هزار دلار یا 570 میلیون تومان به نرخ روز) از مرزهای این کشور باید به گمرک اظهار شود. اسلحه گرم، مواد مخدر، بیش از 400 نخ سیگار، داشتن وسایل شخصی و هدایایی که ارزش آنها بیش از 3000 ریال قطر (825 دلار آمریکا یا حدود 30 میلیون تومان) است. محصولات گوشت خوک، چمدان ها، وسایل شخصی و هدایایی که مسافران به قطر وارد می کنند باید دارای شرایط زیر باشند تا از هزینه های گمرکی اضافی معاف شوند: اثاثیه و هدایا باید شخصی و در مقادیر غیرتجاری باشد. اثاثیه و هدایای مذکور مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مندرج در قانون گمرک و سایر قوانین نمی باشد. ارزش هدیه نباید بیش از 3000 ریال قطر (825 دلار آمریکا یا حدود 30 میلیون تومان) باشد. تعداد سیگارهای مشمول معافیت بیش از (400) چهارصد نخ نباشد و با 20 نخ سیگار یا 300 گرم تنباکو پیپ خرد شده یا 500 گرم توتون خام قابل تعویض باشد مشروط بر اینکه ارزش آن از سه هزار (3000) قطر باشد. ریال. نه بیشتر در صورتی که ارزش آنها بیشتر از مقدار تعیین شده باشد، بابت این افزایش عوارض گمرکی اخذ می شود. خودداری از تسلیم اظهارنامه، ارائه اطلاعات نادرست یا خودداری از ارائه اطلاعات تکمیلی به گمرک در مورد منبع ارز، اسناد مالی قابل معامله، فلزات گرانبها یا سنگ های قیمتی به حبس حداکثر تا سه سال یا جزای نقدی از 100 هزار تا 500 هزار تومان محکوم می شود. ریال قطر. حدود 27 هزار تا 137 هزار دلار) یا دو برابر وجوه منتقل شده همراه با مصادره اموال خواهد بود. انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید