سهم کوچکی که از بین رفته استاردشیر اروجی – مدیرکل سابق آمار و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مدیرکل سابق سازمان میراث فرهنگی استان تهران – که این بررسی را انجام داده است، معتقد است که سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بودجه عمومی بسیار کم است. و متاسفانه این نسبت کمتر از رقم مصوب بودجه سال گذشته است. این کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در تبصره ای که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داده است، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در لایحه بودجه سال 1402 بررسی کرده است که به شرح زیر است: سپس بودجه وزارت میراث فرهنگی را بررسی می کنیم. ، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه. برای استنباط واضح از لایحه بودجه، ارقام تا حدودی گرد شده و به «تومان» ذکر شده است. بودجه کل کشور پنج میلیون و دویست و شصت و یک هزار میلیارد تومان (5.261 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه مصوب 1401 حدود 40 درصد افزایش نشان می دهد. بودجه عمومی دولت: حدود 41 درصد. از کل بودجه کشور بالغ بر دو میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان (2.164 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به سال گذشته حدود 42 درصد افزایش داشته است. بودجه شرکت ها، موسسات و بانک های دولتی: حدود 59 درصد از کل بودجه کشور سه میلیون و نود و هفت هزار میلیارد تومان (3.097 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه مصوب سال 1401 حدود 39 درصد افزایش داشته است. اعتبارات هزینه ای در بودجه عمومی دولت: حدود 75 درصد از بودجه عمومی دولت بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفده هزار میلیارد تومان (1.617 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته حدود 45 درصد افزایش داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: حدود 16 درصد از بودجه عمومی دولت بالغ بر دویست و یک هزار میلیارد تومان (201 هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. در لایحه بودجه سال 1402 نسبت هزینه های جاری 82 درصد و اعتبارات عمرانی 18 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1401 که 80 درصد جاری و 20 درصد عمرانی بود، این نسبت ها اندکی بدتر شده و همچنان ادامه دارد. نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای شدیدتر بر بودجه دولت است که یکی از عوامل تورمی مهم تلقی می‌شود، طبق استانداردهای بودجه‌ریزی این نسبت‌ها باید برعکس باشد و حداکثر باید حدود 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای باشد. 80 درصد اعتبارات سرمایه. از مبلغ یک میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان (1.984 هزار میلیارد تومان) منابع عمومی، در تراز درآمدها و هزینه ها 24 درصد کسری درآمد مشاهده می شود که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته. ، این اختلاف حدود 58 درصد افزایش یافته است. (از 301 هزار میلیارد تومان به 476 هزار میلیارد تومان). اگرچه سعی شده با فروش دارایی های سرمایه ای و مالی دولت جبران شود، اما این نارضایتی حدود 22 درصد از بودجه عمومی دولت را شامل می شود که به دلیل عدم برآورد صحیح یا محقق نشدن آن در کسری بودجه دولت ظاهر می شود. از این درآمدهای جبرانی این نیز یکی دیگر از عوامل تورم است. مطمئناً در بحران های مالی بهترین راه برای کاهش تورم، کاهش فشار هزینه بر بودجه عمومی است. بودجه مجموعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: بودجه کل هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بالغ بر سه هزار و شانزده میلیارد تومان (3.016 میلیارد تومان) است که حدود 30 میلیارد تومان است. شش درصد (36 درصد) نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، البته بودجه کل کشور نسبت به بودجه مصوب سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. همچنین بودجه مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود هزار و چهارصد درصد (0.14 درصد) بودجه عمومی دولت در سال 1402 را شامل می شود که این نسبت در سال گذشته حدود چهارده و نیم درصد (0.14.5 درصد) بوده است. که نشان دهنده کاهش جزئی است. اعتبارات سرمایه ای: از مجموع سه هزار و شانزده میلیارد تومان (016/3 میلیارد تومان) حدود هزار و هفتصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان (1758 میلیارد تومان) یعنی حدود پنجاه و هشت درصد (58 درصد) به تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته است اعتبارات هزینه ای: از مجموع سه هزار و شانزده میلیارد تومان (3.016 میلیارد تومان) حدود یک هزار و دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان (1.258 میلیارد تومان) یعنی حدود 42 درصد به اعتبارات هزینه ای اختصاص دارد. . نسبت اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای: اعتبارات هزینه ای حدود چهل و دو درصد (42%) و اعتبارات سرمایه ای حدود پنجاه و هشت درصد (58%) است، اگرچه متعادل نیست، اما از میانگین هزینه و سرمایه بالاتر است. نسبت های بودجه عمومی دولت (80 درصد هزینه و 20 درصد سرمایه) مطلوب تر است. نحوه توزیع بودجه وزارتخانه بین زیرمجموعه‌ها: بودجه کل هزینه و تملک دارایی‌های مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مندرج در لایحه بودجه سال 1402 به مبلغ سه هزار و یکصد و شانزده میلیارد. تومان (3.016 میلیارد تومان) به شرح زیر بین بخشهای مختلف این وزارتخانه تقسیم شده است. – اداره میراث فرهنگی: مبلغ هزار و هشتصد و سی میلیارد تومان (1.830 میلیارد تومان) حدود 60 درصد بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که حدود 31 درصد آن هزینه و ( 69 درصد سرمایه که بسیار مطلوبتر از نسبت هزینه و سرمایه کل بودجه دولت و وزارتخانه است. -بخش گردشگری: مبلغ هفتصد و نود و هشت میلیارد تومان (798 میلیارد تومان) حدود (26%) از بودجه این وزارتخانه است که در صورت تخصیص اعتبار (29.6 میلیارد تومان سرمایه) از محل بودجه عمومی به سازمان ایرانگردی و جهانگردی و جهانگردی اختصاص یابد. شرکت توسعه گردشگری اگر به آن اضافه کنیم به 27 درصد می رسد. از این مقدار حدود (49%) هزینه و (51%) سرمایه است که نسبت هزینه بالاتری نسبت به میانگین وزارتخانه دارد. 27 میلیارد تومان (227 میلیارد تومان) حدود (7.5 درصد) بودجه وزارتخانه است که حدود (77 درصد) هزینه و (23 درصد) سرمایه است که نسبت هزینه ها بالاتر از میانگین وزارتخانه است. موسسه میراث فرهنگی و گردشگری: مبلغ یکصد و سی میلیارد تومان (130 میلیارد تومان) حدود (4.3 درصد) بودجه وزارتخانه است که حدود (96 درصد) هزینه و حدود (4 درصد) سرمایه است. به دلیل ماهیت پژوهشی، نسبت هزینه بالاتری نسبت به میانگین وزارتخانه اختصاص داده است. 1 میلیارد تومان (4 میلیارد تومان) در آن زمان حدود 0.3 درصد از کل بودجه و عمدتاً در قالب کمک به حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگ ایرانی واقع در کشورهای آسیای میانه به این وزارتخانه اختصاص یافت. و قرار بر این بود که در صورت مشارکت طبق ضوابط انجام شود، متاسفانه دو سال است که اعتباری برای آن تعیین نشده است. سطوح درآمدی: در لایحه بودجه سال 1402 این وزارتخانه در 9 سطح درآمدی خود حدود دویست و شصت و سه میلیارد تومان (263 میلیارد تومان) به درآمدهای خود و دولت واریز می کند که این امر مستلزم گذشت زمان است. دسته درآمدی عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور: در این رده درآمدی، مبلغ 343 میلیارد تومان منظور شده که نسبت به سال گذشته 128 درصد رشد داشته است. اگرچه تحقق این درآمد قابل تأمل است، اما با توجه به عنوان ردیف درآمدی مربوطه، طبق برآورد اولیه از هر مالیات دریافتی 80 هزار تومان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق می گیرد. مبلغ اختصاصی حدود 137 میلیارد تومان خواهد بود که متأسفانه تاکنون رقمی به این شکل در اختیار وزارتخانه قرار نگرفته است. شرکت های دولتی وابسته به وزارتخانه: در لایحه بودجه 1402 بند شرکت های دولتی، دو شرکت در حال تصفیه و دو شرکت فعال مرتبط با این وزارتخانه درج شده است: شرکت سهامی صنایع دستی ایران: (در حال تصفیه) سازمان جهانگردی و جهانگردی: در حال تصفیه) شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی: این شرکت 29 میلیارد تومان از محل پروژه های تملک دارایی های منابع عمومی اختصاص داده است. شرکت توسعه گردشگری ایران: این شرکت بر اساس 323 میلیارد تومان از منابع داخلی خود فعالیت می کند و در اکثر استان ها دارای شرکت های مستقل استانی و دارای تعدادی شرکت اقماری نیز می باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به حجم زیاد، متنوع و مهم این وزارتخانه در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در لایحه بودجه سال 1402 تنها هزار و چهارصد درصد (0.14%) بودجه عمومی برای آن پیش‌بینی شده است. رقمی بسیار پایین و متأسفانه این نسبت کمتر از رقم مصوب بودجه سال گذشته است. با وجود اینکه بودجه عمومی نسبت به بودجه سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است، اما کل بودجه این وزارتخانه نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد داشته است. حدود 42 درصد اعتبارات هزینه ای و 58 درصد اعتبارات سرمایه ای برای این وزارتخانه دیده شده است که اگرچه متوازن نیست اما نسبت به میانگین هزینه و سرمایه بودجه عمومی بسیار بهتر است. اداره میراث فرهنگی (60 درصد) کل بودجه این وزارتخانه را تخصیص داده و نسبت های هزینه و ساخت مناسب تری دارد اما متاسفانه در شرایط فعلی فشار زیادی بر پرسنل این اداره وارد شده است. به نظر می رسد که خطوط درآمدی خوشبینانه تعیین شده و نتوانسته به ارقام پیش بینی شده دست یابد. با توجه به اینکه تا کنون بر اساس ردیف درآمدی «هزینه خروج مسافر از مرزهای کشور» که از هر شارژ دریافتی مبلغ 80 هزار تومان به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص می‌یابد، لازم است سریعاً اقدام شود. در این رابطه. و ردیف درآمدی مشخص این وزارتخانه برای تخصیص این سهم قانونی در لایحه بودجه درج شود. در بخش شرکت‌های دولتی مرتبط با این وزارتخانه لازم است هر چه سریع‌تر شرکت‌هایی که چند سالی است در حال انحلال هستند تعیین و نسبت به واگذاری دو شرکت دیگر به بخش خصوصی اقدام عاجل صورت گیرد. تا این وزارتخانه از امور مدیریتی در بخش گردشگری رهایی یابد و بیشتر به موضوعات سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و ارزیابی بخش گردشگری بپردازد. منبع: لایحه بودجه 1402 کل کشور و پیوست های مربوط – قانون بودجه 1401 کل کشور و پیوست های مربوط در انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید