آیین نامه میراث ملی و جهانی اعلام شدمدیر کل پایگاه های میراث ملی و جهانی از ابلاغ آیین نامه پایگاه ها به تمامی واحدهای ستادی وزارتخانه، ادارات کل استان ها و مدیران پایگاه های میراث فرهنگی خبر داد. استان ها و مدیران پایگاه های میراث فرهنگی در این خصوص خبر دادند و افزودند: با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین نظام مدیریتی پایگاه ها و با هدف ارتقای کمی و کیفی، اتخاذ رویکردی جدید همراه با نوآوری، تفویض اختیار، کارآمدی. نظارت، افزایش انسجام درون سازمانی و ایجاد ساختار یکپارچه، سامانه پایگاه های میراث ملی و جهانی به عنوان مرجع اصلی برنامه ریزی و اقدام در تمامی حوزه های مدیریتی اعلام شد. برخی از سرفصل های نظام نیز شامل تعاریف اساسی و سطح بندی پایگاه های میراث فرهنگی، چشم انداز، اهداف، راهبردها و ساختار مدیریتی پایگاه ها از جمله نظام اداری، نظام مدیریت، نظام مالی و اعتباری و نظام حقوقی می باشد. ستاد وزارتخانه، اداره کل استان ها و مدیران میراث ملی و جهانی در چارچوب آن مشخص شده است. سامح گفت: این آیین نامه حاصل تلاش کارشناسی اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی بر اساس خرد جمعی برخی کارشناسان و مدیران محوطه ها و بهره مندی از تجربیات گذشته است. پس از رایزنی با ادارات کل استان و بررسی در شورای مدیران میراث فرهنگی به تصویب معاونت محترم وزیر و معاونت میراث فرهنگی کشور رسید.

دیدگاهتان را بنویسید