آیین نامه میراث ملی و جهانی ابلاغ شدمدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی از ابلاغ آیین نامه محوطه ها به تمامی واحدهای ستادی وزارتخانه، ادارات کل استان ها و مدیران پایگاه های میراث فرهنگی خبر داد. به گزارش «دنیای سفر»، رضا سامع در این باره گفت: اهمیت و ضرورت تبیین نظام مدیریتی پایگاه ها و با هدف ارتقای کمی و کیفی، اتخاذ رویکردی جدید همراه با نوآوری، تفویض اختیار، نظارت کارآمد، افزایش انسجام درون سازمانی و ایجاد ساختار یکپارچه، سامانه پایگاه های میراث ملی و جهانی به عنوان مرجع اصلی برنامه ریزی و اقدام در تمامی حوزه های مدیریتی اعلام شد. برخی از سرفصل های سامانه نیز شامل تعاریف اساسی و طبقه بندی پایگاه های میراث فرهنگی، چشم انداز، اهداف، راهبردها و ساختار مدیریتی پایگاه ها شامل نظام اداری، نظام مدیریتی، نظام مالی و اعتبارات است و افزود: جزئیات کامل وظایف و اختیارات ستادی وزارتخانه، اداره کل استان ها و مدیران میراث ملی و جهانی در چارچوب این سامانه مشخص می شود. مدیرکل پایگاه های میراث ملی و جهانی تصریح کرد: آیین نامه حاصل تلاش کارشناسی اداره کل پایگاه های میراث ملی و جهانی بر اساس خار جمعی از کارشناسان و مدیران پایگاه ها و بهره مندی از تجربیات گذشته است. پس از رایزنی با ادارات کل استان و بررسی در شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی، به تصویب معاونت و معاونت میراث فرهنگی کشور رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید